Hoa Lư (Ninh Bình)

English version

Vietnamese version

Hoa Lư est l’ancienne capitale du Vietnam indépendant sous le règne des trois dynasties Ðinh, Lê antérieur et Lý jusqu’à 1010 avant le transfert à Thăng Long. C’est aussi la terre natale du héros bouvier Đinh Bộ Lĩnh. Étant localisée dans le delta du fleuve Rouge, elle fait partie du  complexe paysager de Tràng An dans la région Ninh Bình. Elle  se distingue des autres sites touristiques par un paysage  magnifique constitué essentiellement des 3 grottes ( Tam Cốc) creusées au pied des falaises par le  fleuve Ngô Đồng et des pitons   rocheux  calcaires  semblables à ceux  trouvés à la baie d’Along. C’est pour cette raison que Hoa Lư est toujours considérée comme la baie d’Along terrestre. 

Version vietnamienne

Hoa Lư là kinh đô  của nước Việt Nam độc lập duới ba triều đại liên tiếp là nhà  Đinh, nhà tiền Lê và nhà Lý cho đến năm 1010 trước khi chiếu dời đô của Lý Thái Tổ về Thăng Long. Đây  cũng là quê hương của vị anh hùng chăn trâu Đinh Bộ Lĩnh.  Nằm ở đồng bằng sông Hồng, Hoa Lư tọa lạc  ở trong quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hoa Lư được khác biệt các điễm tham quan du lịch khác là có đươc một quan cảnh tuyệt vời với Tam Cốc gồm có ba hang (hang Cả, hang Hai và hang Ba) tạo ra bỡi sông Ngô Đồng xuyên qua núi và các đỉnh nhỏn đá vôi như được trông thấy  ở vỉnh Hạ Long. Vì vậy Hoa Lư thường được gọi là Hạ Long trên cạn.

Cố đô Đại Cồ Việt

Galerie des photos

English version

 

Ninh Bình

Hoa Lư is the old capital of independent  Vietnam under the reign of  Ðinh,  early Lê and Lý dynasties  until  1010 before the transfert to Thăng Long. It is located in  the Red River Delta region of Vietnam. Being part of the Trang An Scenic Landscape Complex, it distinguishes itself from other tourist attractions by an magnificent environment made up of 3 caves (Tam Cốc) carved at the foot of  cliffs by   Ngô Đồng river and limestone rocky peaks   such  as those of Hạ Long bay. That is why Hoa Lư is frequently called « Ha Long Bay terrestrial ».