Champa (Chiêm Thành)

chiemthanh

Đây là một vương quốc có mặt lâu đời trên bán đảo  Đông Dương, thường  được gọi buổi ban đầu   là Lâm Ấp (192-749)  rồi  sau đó lấy  tên Hoàn Vương (758-859)  và sau cùng với tên Chiêm Thành (988-1471). Cương vực của vương quốc nầy  hiện nay  thuộc về  miền trung Việt Nam từ dãy núi Hoành Sơn, Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía Nam.

Champa est un ancien royaume d’Indochine connu autrefois sous le nom “Lâm Ấp” (ou Lin Yi)(192-749), puis Hoàn Vương (Huanwang) (758-859) et enfin Chiêm-Thành (ou Tchan-Tcheng en chinois)(988-1471). Il est situé dans le centre du Vietnam, de la cordillère anamitique Hoành Sơn, Quảng Bình au nord jusqu’à Bình Thuân (Phan Thiết) au sud.

 

Champa is an ancient kingdom of Indochina formerly known as « Lâm Ấp » (or Lin Yi)(192-749), then Hoàn Vương (Huanwang) (758-859) and finally Chiêm-Thành (or Tchan-Tcheng in Chinese)(988-1471). It is located in central Vietnam, from the Hoành Sơn Anamitic Range, Quảng Bình in the north to Bình Thuân (Phan Thiết) in the south.