Traditions (Tập quán)

traditions

Traditions vietnamiennes

Nếu người dân Việt không từ chối   sự đóng góp đến từ nước ngoài, họ đã thành công trong việc việt nam hóa và gìn giữ được những gì qúi báu mà các dân tộc ở trên thế giới trân trọng, đó là các tập quán. Chính nhờ vậy mà họ giữ được hơn 4000 năm qua nhiểu thế hệ từ những người chân mảnh khảnh trong bùn  lầy của ruộng đồng đất nước.

Si les Vietnamiens n’ont refusé aucun apport de l’étranger, c’est qu’ils ont réussi à le vietnamiser, à garder tout ce qui est cher à tout peuple du monde, les traditions. Ce sont celles qui sont transmises de génération en génération par des hommes,  les pieds frêles dans les boues des rizières  depuis 4000 ans.