Civilisations (Văn hóa)

  • Civilisation dongsonienne (Văn Hóa Đồng Sơn)

                  –Dynastie  de Hồng Bàng (Thời kỳ Hồng Bàng)
                  –Royaume de Văn Lang (Vuơng quốc Văn Lang)
                  –À la recherche de l’origine du peuple vietnamien  
                           –Culture de  Đồng Sơn (Văn Hóa Đồng Sơn) 

                          –Tambour de bronze (Trống Đồng)
                          –Situles (Thạp đồng)
                           La civilisation vietnamienne est-elle une copie de la civilisation chinoise?
                           ( Văn hóa Việt có phải là bản sao của văn hóa Tàu không?)

                           Histoire des baguettes (Chuyện đôi đũa)  

  • Civilisation du Chămpa

                –Culture  de Sa Huỳnh (Văn hóa Sa Huỳnh)
                –Royaume du Chămpa (Vươn quốc Chămpa)
                       –Culture de Đồng Nai (Văn hóa phồn thực)
                       –À la recherche de la civilisation éteinte 

  • Civilisation Óc Eo

                       –Culture de Óc Eo (Văn hóa Óc Eo)
                       –Royaume du Founan (Vương quốc Phù Nam)
                       –Empire khmer (Đế Chế Angkor)

Les bronzes de Sangxindui (Di chỉ Tam Tinh Đôi)

Dynastie des Han (Đại Hán)

Civilisation Maya (Văn hóa Maya) 

Royaume de Dian (Văn hóa Điền Quốc)

Civilisation des vergers (Văn hóa miệt vườn)