Đà Nẵng (Tourane)

poster_danang

Version française

English version

Nằm ở ngã tư giao thoa giữa các nền văn minh Chămpa, Việt Nam và Sa Huỳnh, thành phố Đà Nẵng (hay Tourane) trong vài năm trở lại gần đây đã được biết đến nhờ  sự hưng thịnh  và phát triển phi nhan chóng, cho phép nó được xem coi là trung tâm du lịch của vùng đất nầy. Chúng ta  không thể thiếu nó vì nó ở gần với ba địa điểm quan trọng mà được cơ quan Unesco xếp hạng là di sản thế giới (Hội An, Mỹ Sơn Huế). Nha Trang hiện nay đang trở thành thành phố đối thủ của Nha Trang vì nơi đây còn có bãi biển  xinh đẹp Mỹ Khê. Ngoài ra, nó còn có một sức lôi cuốn không thể chối từ được với khu an dưỡng sức khí hậu  Bà Nà (một  nơi như  Sapa ở miền Bắc Việt Nam) mà chúng ta không quên ghi nhận sự hiện diện của một bảo tàng do người Pháp thành lập  và  cống hiến  cho nghệ thuật điêu khắc Champa.

Version française

Etant située au carrefour des civilisations du Chămpa, du Vietnam et de Sa Huỳnh, la ville de Đà Nẵng (ou Tourane) a connu depuis quelques années un plein essor et un développement galopant, ce qui lui permet d’être considérée comme la plaque tournante touristique de cette région. On ne peut pas s’en passer car elle est proche des trois sites importants classés comme patrimoines mondiaux de l’Unesco ( Hội An, Mỹ Sơn et Huế). Elle devient aujourd’hui la ville concurrente de Nha Trang car elle a aussi une belle plage de Mỹ Khê. De plus elle a un attrait indéniable avec sa station climatique Bà Na (une sorte de Sapa dans le nord du Vietnam) sans oublier de noter la présence d’un musée crée par les Français et consacré à la sculpture du Champa.

English version

Located at the crossroads of Champa, Vietnam and Sa Huỳnh civilizations, Đà Nẵng city (or Tourane) have become  in recent years,  a booming economic development. This enables it to be regarded as the touristic hub of this region. It is not possible to ignore it because it is close to three major sites classified as world heritage of Unesco (Hội An, Mỹ Sơn and Huế). It becomes today the city competitor of Nha Trang because it also has a beautiful beach of Mỹ Khê. In addition,  it has an undeniable appeal with its health resort Bà Na (a sort of Sapa in northern Vietnam) without forgetting to mentionne the presence of a museum created by the French and devoted to the Cham sculpture.